10 kroków do centralizacji VAT w JST

10 kroków do centralizacji VAT w JST

Jak przeprowadzić centralizację VAT w JST? – 10 kroków.

centralizacja-vat-grafika-10-krokow

Dostosowanie oprogramowania

Wdrożenie scentralizowanego VAT w JST wymaga zastosowania oprogramowania, które zapewni kompleksową obsługę procesu. Podobnie, jak w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego, należy sprawdzić, czy dotychczasowy dostawca dostosowuje system do zmian w prawie, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Jeśli takich działań nie podejmuje, należy skontaktować się z producentem przygotowanym na zmiany.
Jednostki Samorządu Terytorialnego, które wykorzystują oprogramowanie enova365 mogą być spokojne. Od 30 czerwca 2016 roku korzystają z funkcjonalności wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego. System przygotowany jest również do zmian w przepisach prawa, które zaczną  obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Funkcjonalność enova365 pozwala na utworzenie przez samorządowe jednostki organizacyjne czy zakłady budżetowe cząstkowych deklaracji VAT, które drogą elektroniczną zostaną przesłane do Jednostki Samorządu Terytorialnego. Z deklaracji cząstkowych zostanie wygenerowana jedna, zbiorcza dla całej gminy lub powiatu deklaracja VAT, która bezpośrednio z poziomu systemu zostanie przesłana do właściwego organu skarbowego. Technologia oprogramowania enova365 umożliwia integrację z systemami wykorzystywanymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Istnieje możliwość zaczytywania/importu danych z istniejących systemów księgowych w jednostkach na potrzeby centralizacji VAT, tak aby ułatwić proces sporządzania centralnej deklaracji, a także aby ewolucyjnie wdrożyć nowy sposób rozliczeń VAT i maksymalnie skrócić czas wdrożenia.

tloJeśli obecny producent wykorzystywanego oprogramowania nie przygotował funkcjonalności wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego czy centralizowanego VAT, dane księgowe mogą zostać zaimportowane do enova365, a następnie wysłane do Ministerstwa Finansów bądź do właściwego organu skarbowego.
Należy pamiętać, że wdrożenie nowego oprogramowania wymaga odpowiedniego przygotowania w czasie, dlatego decyzji o zakupie systemu obsługującego Jednolity Plik Kontrolny oraz scentralizowany VAT nie można odłożyć na ostatnie tygodnie roku.

centralizacja-vat-schemat-wysylki

Centralizacja VAT z korzyścią dla JST

Korzyści z centralizacji VAT:

 • Jedna, wspólna polityka jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania czynności podatkowych.
 • Jeden podatnik VAT zamiast kilku bądź kilkunastu.
 • Możliwość przejściowego (do końca 2018 r.) stosowania przez poszczególne jednostki swoich dotychczasowych kas rejestrujących (jeżeli powstał u nich wcześniej taki obowiązek).
 • Stosowanie do końca 2017 r. odrębnych proporcji dla każdej jednostki.
 • Potwierdzenie wcześniejszego prawa do zwolnień poszczególnych jednostek gminnych ze względu na wartości ich sprzedaży i ustalenie, że było one skuteczne aż do dokonania scalenia.
 • Obsługa procesu przy pomocy jednego systemu wspierającego procesy finansowo-księgowe.
 • Centralizacja VAT pierwszym krokiem to zbudowania kompleksowego rozwiązania obejmującego inne obszary funkcjonowania JST i jednostek organizacyjnych (Kadry Płace, Zarządzanie Majątkiem, Obiegi Dokumentów) w formie Centrum Usług Wspólnych.

Centralizacja rozliczeń VAT – jakie korzyści niesie zastosowanie rozwiązania enova365?

 • Wsparcie informatyczne w 100% procedur wewnętrznych dotyczących bieżącego raportowania o aktywności samodzielnych jednostek organizacyjnych dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Sprawna obsługa scentralizowanych rozliczeń VAT – generowanie oraz wysyłka Deklaracji VAT oraz JPK VAT.
 • Eliminacja podwójnej pracy przy gromadzeniu danych VAT z SJO.
 • Redukcja błędów podczas scalania danych z SJO.
 • Dostęp do danych źródłowych SJO przez urząd przez Internet.
 • Automatyzacja procesu w zakresie rozliczenia VAT – praca księgowych z SJO oraz JST, w jednym standardzie.
 • Możliwość łączenia danych z różnych systemów dziedzinowych.
 • Automatyczne wyliczanie sposobu określenia proporcji”, czyli pre-współczynnika, w kolejnych latach.
 • Bezpieczeństwo przechowywania i dostępu do danych rozliczeń VAT.

Chcesz wiedzieć więcej lub umówić się na spotkanie?

Zadzwoń teraz na +48 62 59 71 778

Lub zamów kontakt przez formularz w prawym dolnym narożniku strony.

 

Czytaj też:

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

 

 

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego JST

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego JST

Jednym z największych wyzwań przed jakim stoją jednostki samorządu terytorialnego jest wdrożenie procesu centralizacji VAT pomiędzy JST, a powołanymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi.

Zobacz jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawodawcy z pomocą enova365.

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 września 2015 roku oraz orzeczenia Naczelnego Sądu  Administracyjnego z 26 października 2015 roku, 5 września 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016 poz. 1454).

W praktyce oznacza to, że samorząd oraz wszystkie podległe mu jednostki zobowiązane będą do składania jednej deklaracji VAT-7. Od momentu centralizacji, wszystkie faktury muszą być wystawiane na jednostkę samorządu terytorialnego. Dodatkowo, na takiej fakturze będzie można wskazać, której jednostki organizacyjnej będzie ona dotyczyć, aby została odpowiednio przyporządkowana.

Niezbędne jest dokonanie jak najszybszej centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w samorządach. Centralizacja ta musi objąć utworzone przez samorząd jednostki organizacyjne, przez które należy rozumieć jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ustawodawca przewidział przejściowe zasady wyliczania proporcji oraz ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących. Do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego będą mogły stosować kasy fiskalne, których fiskalizacji dokonały jednostki organizacyjne.

centralizacja-vat-ostateczna-wersja-2

Nowe procedury

Przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami podległymi postawiono szereg wyzwań związanych z wdrożeniem nowych procedur.

 • Wejście przez jednostkę samorządu terytorialnego w prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT.
 • Połączenie informacji z różnych systemów dziedzinowych istniejących w JST i jednostkach organizacyjnych.
 • Konieczność sporządzenia scentralizowanych informacji w postaci deklaracji VAT oraz plików JPK VAT w formie elektronicznej.
 • Brak narzędzi informatycznych wspierających centralizacji rozliczeń VAT.
 • Ustawienie nowych procedur.
 • Ustalanie pre-współczynnika dla odliczeń VAT.
 • Obligatoryjny termin wdrożenia nowych procedur związanych z rozliczeniem VAT.
 • Ograniczone środki i zasoby przy realizacji centralizacji VAT.

Czynności związanych z wdrożeniem scentralizowanego VAT nie można odkładać na ostatnią chwilę. Jest to proces, który wymaga podjęcia działań rozłożonych w czasie. Do najistotniejszych należy zaliczyć identyfikację czynności opodatkowanych VAT oraz przygotowanie instrukcji określającej zasady opodatkowania VAT w transakcjach jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na transakcje realizowane przez jednostki. Istotne jest również wypracowanie nowych procedur regulujących obieg dokumentów oraz sposobu ich dostarczania do zbiorczej deklaracji VAT. Należy pamiętać, że błędne rozliczenie VAT spowoduje nałożenie kar karno-skarbowych, dlatego za niezbędne uznaje się wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przebieg całej procedury.

Nowy proces rozliczeń obowiązywał będzie od 1.01.2017 roku.

Zadzwoń teraz na +48 62 59 71 778

Lub zamów kontakt przez formularz w prawym dolnym narożniku strony.

 

Czytaj też:

10 kroków do centralizacji VAT w JST