Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

Ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków ZUS

W wersji 14.1 enova365 została uwzględniona ważna zmiana w sposobie naliczania zasiłków wynikająca z interpretacji ZUS opublikowane 27 listopada 2017.

Zmiana ta jest opisana w ulotce dołączonej do nowej wersji ale jest ona na tyle ważna, że postanowiliśmy poinformować Państwa o tym fakcie dodatkowo:

Chodzi punkt 290, przykład 4 „komentarza chorobowego”

http://www.zus.pl/documents/10182/24202/komentarz_chorobowy.pdf

Przykład 4:

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 10 listopada. Od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Pracownik ten przebywał na urlopie wypoczynkowym w okresie od 2 do 13 lipca (10 dni roboczych). W lipcu pracownik pracował przez 5 dni i oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymał także wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w kwocie 700 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 604,03 zł W okresie od 23 do 31 lipca pracownik był nieobecny w pracy w związku z opieką nad chorym dzieckiem. W lipcu pracownik był zobowiązany przepracować 22 dni.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego od 10 listopada, wynagrodzenie otrzymane za lipiec należy uwzględnić, po uprzednim uzupełnieniu.

W związku z tym, że wynagrodzenie pracownika składa się ze składnika stałego oraz składnika zmiennego niepodlegającego uzupełnieniu, wynagrodzenie za lipiec podlega uzupełnieniu na zasadach przewidzianych dla składników przysługujących w stałej miesięcznej wysokości.

Uzupełnienie wynagrodzenia za lipiec polega na przyjęciu pełnej miesięcznej kwoty, którą pracownik otrzymałby za cały miesiąc, tj. 2.800 zł, po pomniejszeniu o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował pełny miesiąc, czyli o kwotę 383,88 zł (13,71% z kwoty 2.800 zł). Uzupełnione wynagrodzenie za lipiec wynosi 2.416,12 zł (2.800 zł – 383,88 zł). Do uzupełnionego wynagrodzenia za lipiec należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie 604,03 zł.

Wynagrodzenie za lipiec uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3.020,15 zł (2.416,12 zł + 604,03 zł)

Informacja z ulotki do wersji 14.1:

Podstawa chorobowego. W wyniku interpretacji ZUS zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej w przypadku gdy wśród 12 miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i dodatkowo miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS. Jeżeli pracownik za ten miesiąc ma wypłacone wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz elementy wynagrodzenia niepodlegające uzupełnieniu wówczas do podstawy chorobowej należy przyjąć wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości i elementy wynagrodzenia wypłacone w kwocie faktycznej. Reasumując w takim przypadku nie należy uwzględniać wynagrodzenia za czas urlopu naliczanego ze składników zmiennych.
Przykład:
Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 3000 zł otrzymuje premię miesięczną w wysokości 100 zł. Premia ta w konfiguracji na zakładce „Nieobecności” jest ustawiona w kontekście wynagrodzenia za czas urlopu w parametrze „Podstawa”: Wliczać a w kontekście zasiłków w parametrze „Zasiłków (pracownicy)”: Wliczać dla.
Pracownik w miesiącu kwietniu przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz zwolnieniu chorobowym. Na wypłacie za miesiąc kwiecień pracownik ma naliczone elementy wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie 2.742,11 zł ( 3000 zł – proporcjonalne pomniejszenie:157,89 zł – 1/30 pomniejszenie: 100 zł)
  • urlop wypoczynkowy 162,24 (uwzględniona premia 100 zł wypłacona w miesiącu marcu)
  • wynagrodzenie chorobowe
  • premia (niepomniejszona za czas nieobecności).

W miesiącu sierpniu pracownik ponownie choruje. W podstawie chorobowej miesiąc kwiecień powinien zostać uwzględniony w następujący sposób:

  • wynagrodzenie zasadnicze 2.842,11 zł
  • urlop wypoczynkowy 157,89 zł (wyłącznie ze składników stałych)
  • premia (w kwocie faktycznie wypłaconej).

Dotychczas w omawianym przypadku urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowej był uwzględniany w kwocie faktycznie wypłaconej czyli wraz ze składnikami zmiennymi.

Indywidualny numeru rachunku składkowego ZUS

Indywidualny numeru rachunku składkowego ZUS

Indywidualny numeru rachunku składkowego

od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy będą opłacać składki ZUS jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Numer swojego numeru rachunku składkowego można sprawdzić w wyszukiwarce NRS na eskladka.pl

Jedno konto w ZUS ma na celu zmniejszenie problematyczności rozliczeń składek na kontach ubezpieczonych. Od nowego roku przelew do ZUS będzie wygląda podobnie jak np. przelew za abonament telefoniczny. Przedsiębiorca nie musi podawać danych identyfikujących czy okresów, za które dokonuje wpłaty, tak jak miało to miejsce dotychczas.

Producent enova365 dokonał już w programie stosownych modyfikacji.

Indywidualny numer rachunku składkowego należy odpowiednio wprowadzić w konfiguracji programu.

Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS – rozliczeniowe w sekcji Indywidualny numer rachunku ZUS dla płatności składek w polu Numer rachunku.

 

Indywidualny rachunek ZUS - Grafika

Szczegółowe informacje w ulotce do pobrania

ULOTKA-POBIERZ