enova365 a administracja publiczna

Z uwagi na specyfikę pracy oraz indywidualne potrzeby wynikające z przepisów prawa, administracja publiczna to szczególny rodzaj użytkowników enova365, z uwagi na specyfikę potrzeb wynikających z przepisów prawa. enova365 pracuje m.in.  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Poznaj dedykowane rozwiązania enova365 dla instytucji publicznych.

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP doskonale przystosowane do zarządzania zadaniami przed którymi stają  instytucje publiczne. Program zbudowany jest ze zintegrowanych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Dzięki bogatej funkcjonalności oraz szerokim możliwościom konfiguracyjnym enova365 rozwiązaniem doskonale spełniającym potrzeby sektora publicznego.

enova365 w administracji publicznej

  • organy administracji rządowej
  • organy administracji samorządowej
  • centra usług wspólnych
  • jednostki sektora publicznego
  • samodzielne zakłady budżetowe
  • uczelnie wyższe
  • szpitale i ośrodki zdrowia
  • instytucje kultury

Centra usług wspólnych

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym umożliwia powoływanie tzw. centrów usług wspólnych, których zadaniem będzie prowadzenie wspólnej obsługi dla wszystkich jednostek na terenie gminy czy powiatu. Obsługa przez specjalnie powołaną jednostkę to znaczne oszczędności w wydatkach  organizacyjno – administracyjnych. Aby możliwe było faktyczne zwiększenie wydajności wykonywanych zadań dla połączonych jednostek, konieczne jest dobranie odpowiedniego narzędzia informatycznego.

enova365 jest takim kompleksowym rozwiązaniem przygotowanym specjalnie na potrzeby centrów usług wspólnych w administracji publicznej. Moduły enova365 doskonale współpracują ze sobą w zakresie rozliczania wspólnej księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem oraz wspólnymi zamówieniami. Dodatkowo system zawiera mechanizmy wspierające i usprawniające komunikację i wymianę informacji na poziomie samego systemu. Dzięki takiej budowie enova365 zapewnia pełne wsparcie informatyczne w prowadzeniu centrum usług wspólnych.

Rachunkowość dostosowana do wymogów jednostki budżetowej

enova365 w administracjiKsięgowość enova365 umożliwia prowadzenie księgowości według klasyfikacji budżetowej lub zadaniowej. Możliwe jest ewidencjonowanie zadań w oparciu o różne rodzaje klasyfikacji: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Moduł działa zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz dyrektywą Unii Europejskiej. Program umożliwia automatyzację obsługi planu kont, kontrolę strony wydatkowej oraz dochodowej budżetu. Zgromadzone w systemie informacje umożliwiają tworzenie sprawozdań wymaganych przepisami wprowadzanymi przez rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi

W administracji publicznej zarządzanie kadrami i płacami wiąże się ściśle ze stroną wydatkową budżetu. Moduł enova365 Kadry Płace zawiera elastyczne mechanizmy definiowania różnych rodzajów wynagrodzeń.

Administracja publiczna to duże organizacje zatrudniające setki a nawet tysiące pracowników. Dzięki możliwości automatyzacji operacji  w enova365 możliwe jest wykonywanie poszczególnych czynności dla całych grup pracowniczych, takie jak: dodawanie dodatków, planowanie nieobecności, kontrolę limitów urlopowych, a także zaszeregowanie pracowników oraz współprace z systemami RCP. enova365 zawiera także narzędzia pozwalające pracownikom na samoobsługę. Dzięki modułom zdalnego dostępu możliwy jest kontakt zdalny z działem kadrowym i wykonanie takich czynności jak złożenie wniosku urlopowego czy sprawdzenie limitów urlopowych. Mobilność systemu to duża optymalizacja i skrócenie czasu poświęcanego na poszczególne czynności przez pracowników działu kadrowego.

Przepływ dokumentów i informacji wewnątrz jednostki

enova365 DMS (Document Managment System) jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucji publicznej, zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej. System w pełni odzwierciedla pełen obieg dokumentu, od jego rejestracji w punkcie kancelaryjnym, poprzez dekretację, założenie teczki sprawy oraz jej prowadzenie, rejestrację pism wychodzących, aż po zamknięcie teczki sprawy. DMS to nie tylko szybki wgląd w dokumentację ale także automatyczne generowanie rejestrów, metryk i spisów spraw.

Moduł enova365 Workflow daje możliwość odwzorowania wewnętrznych procedur i automatyzację pracy. Osoby odpowiedzialne za kolejne etapy sprawy, są na bieżąco informowani o swoich zadaniach i terminach w jakich powinny zostać zrealizowane. Workflow można także definiować osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego kontynuowania sprawy. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy.

Zarządzanie Budżetem

enova365 to pełna usługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. W systemie możliwe jest  tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kosztów i przychodów a także pełna kontrola stopnia realizacji. enova365 zapewnia przejrzysty obraz sytuacji dotyczących prac i kosztów w instytucjach publicznych.

Czytaj też:

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego JST

10 kroków do centralizacji VAT w JST