Czym jest Business Intelligence (BI)

Czym jest Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) to systemem procesów opartych na technologii analizy danych i prezentacji praktycznych informacji, które pomagają kadrze kierowniczej, menedżerom i użytkownikom końcowym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Business Intelligence

Business Intelligence obejmuje szereg narzędzi, aplikacji i metod, które umożliwiają organizacjom zbieranie danych z systemów wewnętrznych i zewnętrznych. BI po zebraniu danych umożliwia tworzenie i opracowywanie różnych analiz, kwerend oraz różnorodnych raportów w sposób tabelaryczny i lub graficzny w postaci wykresów.

Potencjalne korzyści wynikające z programów Business Intelligence to przyspieszenie procesów podejmowania decyzji i zwiększenie efektywności operacyjnej. Dobry BI jest siłą napędową do generowania większych przychodów i uzyskiwania przewagi nad konkurentami rynkowymi. Systemy Business Intelligence pomagają firmom na łatwą identyfikację trendów rynkowych oraz problemów biznesowych, które należy rozwiązać.

Dane BI mogą obejmować informacje historyczne, a także nowe dane zebrane z systemów źródłowych, dzięki czemu wspiera opracowywanie procesów strategicznych oraz podejmowanie taktycznych decyzji.

Początkowo narzędzia BI były wykorzystywane przede wszystkim przez analityków danych i innych specjalistów IT, którzy generowali gotowe raporty z wynikami, przeznaczone dla użytkowników biznesowych. Coraz częściej jednak biznesmeni i pracownicy operacyjni sami używają oprogramowania BI, dzięki temu, że systemy stają się coraz bardziej przyjazne i prostsze w użyciu.

Business Intelligence łączy szeroki zestaw aplikacji do analizy danych, począwszy od analiz ad hoc, poprzez raportowanie korporacyjne i przetwarzania danych online (OLAP). Technologia BI obejmuje wizualizację danych poprzez tworzenie wykresów i infografik, a także pozwala na tworzenie zestawień i tablic wskaźników wydajności, które z kolei wyświetlają zwizualizowane dane pozwalające na sprawną kontrolę wskaźników biznesowych. Najczęściej aplikacje BI to odrębne systemy, ale czasem bywają zunifikowane z programami do zarządzania. Pojawiają się też rozwiązania systemowe pozwalające na kontekstową analizę danych w samym programie. Dzieje się tak na przykład w enova365 BI, gdzie system analityczny jest integralną części całego ERP.

Programy BI mogą przyjmować różne formy zaawansowane, takie jak , data mining (analiza predykcyjna), text minig i analizy statystyczne. W wielu przypadkach jednak zaawansowane techniki analiz predykcyjnych prowadzone są przez osobne zespoły analityków, statystyków i specjalistów od modelowania predykcyjnego.

Zebrane dane analityczne przechowywane są zazwyczaj w hurtowniach danych, które podzielenie są na podzbiory zawierające informacje z różnych dziedzin działalności firmy. Poza tym w hurtowniach danych gromadzone są różne informacje zbierane nie tylko z systemów do zarządzania, ale także różnego rodzaju czujników, czy urządzeń pośredniczących w procesach biznesowych. Te dane mają różne formy i zadaniem systemu analitycznego jest ich oczyszczenie i konsolidacja za pomocą zaimplementowanych narzędzi, aby zapewnić odbiorcom pełną i przejrzystą informację.

Aby wdrożyć system BI konieczne jest zaangażowanie różnych użytkowników. Tworzy się specjalne zespoły Business Intelligence, które stanowią mieszankę specjalistów z różnych dziedzin. Są to najczęściej architekci BI, programiści, analitycy biznesowi i specjaliści od zarządzania danymi. Coraz częściej angażuje się do tych zespołów użytkowników biznesowych, aby upewnić się, że spełnione zostaną ich potrzeby w trakcie rozwoju systemu BI. Aby łatwiej dostosowywać systemy, coraz częściej stosuje się techniki Agile BI i tak zwane zwinne programowanie, które pozwala dzielić projekty BI na małe kawałki i dostarczać końcowym użytkownikom dane w sposób iteracyjny. Pozwala to na szybsze przygotowanie danych do użytku i łatwe dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych. Umożliwia to również szybką obsługę nowych wymagań, które często mają pierwszeństwo przed wcześniejszymi.

Teraz trochę historii. Początki Business Intelligence sięgają co najmniej roku 1860, czyli na długo przed powstaniem komputerów. Za twórcę terminu uważany jest Howard Dresner, który zaproponował go w 1989 roku jako spójne określenie technik analizy danych w celu wspierania procesów decyzyjnych w biznesie.

Często termin Business Intelligence (BI) używany jest zamiennie z systemem Zaawansowane Analizy Biznesowe (AB), jednakże niekoniecznie jest to to samo. Poniżej zamieszczam krótką tabelę obrazującą różnice między tymi dwoma systemami.

Business Intelligence (BI) w porównaniu do zaawansowanej analityki biznesowej

Business Intelligence grafika

Zadanie

Business Intelligence Advanced Analytics
 Odpowiada na pytania: – Co się stało?

– Gdy?

– Kto?

– Ile?

– Dlaczego to się stało?

– Czy to się powtórzy?

– Co się stanie, jeśli zmienimy X?

– Dodatkowe dane, o które nigdy nie zapytaliśmy.

 Zawiera: – Raportowanie (KPI, wskaźniki)

– Zapytania ad hoc

– OLAP

– Dashboard / karty wyników

– Operacyjny / BI w czasie rzeczywistym

– Zautomatyzowane monitorowanie/alarmowanie

– Analiza ilościowa

– Data mining

– Modelowanie predykcyjne/analytics

– Wielkie analityki danych

– Analityka tekstowa

– Testowanie wielowymiarowe

Jeśli chcesz wcześniej dowiadywać się o nowych artykułach, dopisz się do listy mailingowej.

Napisz maila

 

  • Podziel się na Twitter
  • Podziel się na Facebook
  • Podziel się na Pinterest
  • Podziel się na Google+
  • Podziel się na LinkedIn